«شب، تاریخ دلتنگی‌ست
و تو شب منی...»

2019/10/28 - 20:27 در تبسم پاییز