عشق سفر است؛
مسافر این سفر چه بخواهد چه نخواهد،
از سر تا پا عوض می‌شود !
کسی نیست که رهرو این راه شود
و تغییر نکند ...!


2019/10/28 - 20:28 در تبسم پاییز