چه بی انصاف بود کسی که اولین بار زن را جنس مخالف نامید ،
زن جنس مکملی است که اگر نبود زندگی به دل هیچ مردی نمی نشست!
2019/10/28 - 20:29 در تبسم پاییز