Yoυ cαмe ιɴтo
мy lιғe αɴd вecαмe ιт

اومدی تـو زندگیـم
و زندگیـم شُـدی

2019/10/28 - 20:31 در تبسم پاییز