روزی كه رفتی زیر چترش
با خودم گفتم:
تا عمر دارم
ظلم باران را نمی‌بخشم...

2019/10/28 - 20:41 در تبسم پاییز