تنهاييت را بچسب
بى خيال آدمها
وابستگى فقط درد دارد...

2019/10/28 - 20:41 در تبسم پاییز