گاهی وقتا خدا دست کسیوجورے برات رومیکنه ک دلت میخاد دادبزنی؛
بگی عاشقتم خداجون...
2019/10/28 - 20:43 در تبسم پاییز