ديدی وقتی یه جوجه وابستت میشه هر جا میری دنبالت بدو بدو میاد و در نهايت ناخواسته زير پات له ميشه؟
قصه زيادی آويزون و دنبال آدما بودن هم همينه
2019/10/28 - 20:43 در تبسم پاییز