┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
از همان هایی که#
کنارِداشته باشد.
حتی حوصله ی‌حوصلگی هایت#
وهایو بی وقتت را.
چه وقتدارم‌اش
# بغلداشته باشد
کهدوستت دارم هایدار#
┄┄┅┅✿❀❤❤❀✿┅┅┄┄
2019/10/30 - 17:03 در دلنوشته ها
پیوست عکس:
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۷۰۲۱۲.jpg
۲۰۱۹۱۰۳۰_۱۷۰۲۱۲.jpg · 424x348px, 52KB