کاش دو نفر به یه اندازه
دلشون واسه هم تنگ میشد
خیلی غم انگیزه یکی از دلتنگی
خفه بشه ولی
اون یکی عین خیالشم نباشه !!

2019/11/01 - 22:19 در دلنوشته ها