فاجعہ اونجاس ڪہ یڪ نفرو
بہ همہ دنیا و آدماش ترجیح میدے
بعد همون یہ نفر
ساده‌ترین چیزهارو
بہ تو ترجیح میده!
2019/11/01 - 22:33 در دوستان قدیمی نایس فان