گاهی تُف کردن
پشتِ سرِ کسی از آب ریختن مقدس تره:)

2019/11/02 - 00:58 در دوستان قدیمی نایس فان