متاسفانه بعضیا
به جای معذرت خواهی توقع دارن
بهشون بگی میدونم اشتباه کردی
دیوونه ،بیا من غلط کردم ،بخشیدمت عزیزم
2019/11/02 - 01:01 در دوستان قدیمی نایس فان