وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد ،
عزیز میشود !

يک لحظه آفتاب در هوای سرد ،
غنيمت میشود !

خدا در مواقع سختی ها ،
تنها پناه میشود !

يک قطره نور در دريای تاريکی ،
همه‌ی دنيا میشود ...

يک عزيز وقتی که از دست رفت ،
همه کس میشود ...

پاييز وقتی که تمام شد ،
به نظر قشنگ و قشنگتر میشود !

و ما همیشه دیر متوجه میشویم !!!

" قدر داشته‌هایمان را بدانیم ...
چرا که ، خیلی زود ، دیر میشود ! "
کسی که میشکند .....
میشکند ....
تکه هایش جمع نمی شود که نمیشود ....

2019/11/02 - 22:45 در دوستان قدیمی نایس فان