دلتنگی میکنم...❤️
ولی حق ندارم بهانه اش رابگیرم..????

به یادش می افتم...????
ولی حق ندارم اشک بریزم....????

اورا میخواهم ...
ولی حق ندارم سراغش را بگیرم..

خوابش رامیبینم...
اما حق ندارم تعبیر آمدنش را بکنم..

بی قرار میشوم...
ولی حق گلایه ندارم...????

دلم میگیرد...
اما حق صدا کردنش را ندارم...????

قول داده ام...????????????????????????‍♀

2019/11/02 - 23:01 در دوستان قدیمی نایس فان