آدمها دو جور زندگی میکنن :
۱_ غرورشون رو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن
۲_ انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن
عوض شدن رفتار آدما رو پای مغرور شدنشون نذاریم گاهی وقتا آدما به یه جایی میرسن که واقعا حوصله خودشونم ندارن
"آدمهای خوب را پیدا کنیدو بدها را رها"
اما باید اینگونه باشد،
"خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نایده بگیرید"
هیچکس "کامل" نیست..

الهی_قمشه_ایی

2019/11/04 - 21:10 در متاهل ها