عجب دنیایی ....
امروز از محبت هیچ خاری گل نشد همانطور که دوری
هم دوستی نیاورد.بار کج هم عجب به منزل رسید .....
ماه هم چه خوب پشت ابر ماند ، انگار دوره ضرب المثل ها ...‌‌
به پایان رسیده عجب عجیب شده ای دنیا ...

نمک زندگی دیگران باش...
اما نمک پاش زخم هایشان،
هرگز...
عجیب است! که برخی از ما هنوز ....
همدلی کردن را نیاموختیم....
شایدایـراد درگفتارمان باشد .....

الهی_قمشه_ایی

2019/11/06 - 11:25 در متاهل ها