بعد از تو
هنوز هستم
هنوز راه میروم؛ حرف میزنم
هنوز فکر میکنم؛ آه میکشم
دلم تنگ میشود؛ گریه میکنم
هنوز خسته‌تر ولی بیشتر زندگی میکنم،
همه چیز همان طور است که بود
که بودم
الا دلم
که دیگر به هیچ
حرفی
نگاهی
لبخندی
گرم نمیشود...

[لیلا مقربی]
2019/11/06 - 17:03 در دوستان قدیمی نایس فان