اگـر کسـی را میشناسـید
که به شما " تعهد " دارد
دوست داشـتنش را
آویزه ی گوشـتان کنید
این روزها معجـزه ی ماندن
کمتر از عصای موسی نیست ...!

[اسماعیل دلبری]
2019/11/06 - 17:06 در دوستان قدیمی نایس فان