بودَنت يك جور...
نبودَنت يك جور...

با تو
تمامِ بلاتكليفيها را
تجربه كردم!
2019/11/09 - 00:07 در دوستان قدیمی نایس فان