یک دقیقه سکوت...
قبل از پرخاشگری

یک دقیقه سکوت...
قبل از هر حرکت عصبی

یک دقیقه سکوت...
قبل از تهمت زدن

یک دقیقه سکوت...
شاید تفاوت ایجاد کند
امتحان کنید

2019/11/10 - 10:56 در واسه دل خودم
دیدگاه
Mahpar

# لایک

1398/08/19 - 11:27 ·
roz

فدات

1398/08/19 - 11:28 ·