نه کاکتوسا یه دفعه خشک میشن
و نه آدما یه دفعه میرن، فقط چون
بهشون توجه نمیکنیم و حواسمون بهشون نیست،
فکر میکنیم یه دفعه اتفاق افتادن

2019/11/10 - 11:24 در واسه دل خودم
دیدگاه
Mahpar

گلدون زرد مال منه ..ای جان ..چه خوشگل ..هم کاکتوس دوست دارم هم گلدون زرد
مهتابی مرسی {-11-}

1398/08/19 - 11:51 ·
roz

همش مال تو

1398/08/19 - 12:05 ·
Mahpar

مرسی {-7-}

1398/08/19 - 12:15 ·