جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

یک اتفاق ســاده بود
تحمل دیگــران را نداشتیم
خــزیدیم زیر پوسـت هم ...
حــرفی نبود
پس شـعر خواندیم ...
مقصــدی نبود
ناچـار در راه گـم شدیم ...
بــاران امد
ما هم با ذوق باریــدیم ...
مثل یک درام عاشقانه ارام
مثل یک حال عجـیب در کافه های زمسـتان !
پیـش از ما
عشـــق
تنها یک اتفاق ســاده بود ...!

جدا کننده متن وبلاگ لاينر وبلاگ

2019/11/16 - 11:53 در واسه دل خودم