اولین قدم برای یاد گرفتن شنا، نترسیدن از آب و رها شدن است!!
مربی همیشه می‌گوید:
بپر، خودتو رها کن، زیر آب چشماتو باز کن، بعد خودت آروم آروم برمی‌گردی به سطح آب ...
شرط اول، همان دست و پا نزدن است، گاهی باید واقعا بیخیال شد و رفت گوشه ای نشست ...
باید بیخیالِ دست و پا زدن شد،
گاهی باید بگذاریم زندگی کارش را بکند ...
2019/11/23 - 22:11 در متاهل ها