امروزه مردم بیش از هر زمانی ، ابزارِ زندگی کردن را دارند ،

اما هیچ معنایی برای زندگی کردن برایش ندارند .i
2019/11/24 - 21:06 در متاهل ها