قدرت جویی و میل غلبه به دیگران

می تواند تا سر حد مرگ به ما آسیب بزند....

در حالی که هیچ قدرتی والاتر از رهایی و جذبه نیست...i
2019/11/25 - 17:18 در متاهل ها