قدر لحظه لحظه‌ی عشق‌های دو طرفه‌یتان را، قدر روزهای عاشقانه‌یتان را
قدر همین منتظر ماندن‌هایتان برای جواب یک پیام را
قدر همین حسـادت‌های عاشقانه‌یتان را
حتی قدر همین قهر کردن‌ها
و کم آوردن هر باره‌ی یک‌نفرتان و پا پیش گذاشتن‌هایتان را بدانید
از یک روزی
از یک جایی به بعـد
عشـق چنان بی رحــم می‌شود
که حسـرت خیلی از همین تلخی و شیرینی‌ها را
به دلتان می‌گذارد...
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‍‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌ ‎
2019/12/08 - 15:15