اجـازه دهـید
كلماتـتان بـاعـث
قوت قلب دیگران شود...
اعـمالـتان زنجـیـرهـای گره خورده
دیگران را باز كند...
و محبت شما نمایشی از محبت
خالق مهربان بـاشد.

...روزتون خوش.. یا حق...

2019/12/08 - 15:33