دشنه ی تقدیر
وقتی فرود می آید
که انسان
بیشتر از هر زمان دیگر
خود را در امان می پندارد.


2019/12/08 - 20:10