هر زخمی که امروز تجربه می‌کنی، قدرتی است که فردا احساس می‌کنی، برای هر چالشی که باهاش روبرو میشی فرصتی وجود داره برای رشدت


2019/12/09 - 00:19 در واسه دل خودم