وقتی آدم به چیزی که می‌خواهد، نمی‌رسد؛ زیاد دور نمی‌رود…
همان حوالی پرسه می‌زند و به آشناترین چیز نزدیک به او، شبیه او، چنگ می‌زند…


2019/12/09 - 00:58 در واسه دل خودم
دیدگاه
roz

لایک

1398/09/18 - 01:00 ·
Dariush66

به وجودتون. ممنونم

1398/09/18 - 01:00 ·