چون درگیرت شدم شیدا شدم

چون که نامت می برم رسوا شدم
چون که تعبیر منی حیران شدم
چون شدی محبوب دل عقلم پرید آدم شدم
2019/12/09 - 11:11
پیوست عکس:
ax-dokhtar-zaba-baraye-profahl-18.jpg
ax-dokhtar-zaba-baraye-profahl-18.jpg · 550x571px, 21KB
دیدگاه
tanin-23

قشنگ بود شیلا چه اسم زیبایی

1399/08/24 - 01:42 ·