نسبت به خودت عاشقانه رفتار کن
با خودت سختگیر نباش
از خودت مراقبت کن
یاد بگیر که چگونه بارها
و بارها خودت را ببخشی
با خودت ضدیت نداشته باش
آن‌گاه شکوفا خواهی شد.


2019/12/09 - 15:06 در واسه دل خودم