خودتان باشید ‌نه فتوکپی و رونوشتِ همدیگر! خودتان را از روی دستِ دیگران ننویسید! باور کنید چیزی که هستید، بهترین حالتی است که می توانید باشید! بعضی‌ها، ساکتشان دلنشین است، بعضی‌ها پرحرفشان! بعضی‌ها، باچشم و موی سیاه، زیبا هستند، بعضی‌ها با چشمان رنگی و موی بلوند! بعضی‌ها با شیطنت دل می‌برند، بعضی با نجابت... جذابیتِ هرکس منحصر به خودش است! باورکنید رفتار و خصوصیاتِ تقلید شده و مصنوعی، شخصیتتان را خراب می‌کند... تا می‌توانید، خودتان باشید!2019/12/09 - 15:13 در واسه دل خودم