آموخته‌ام كه مَردم
حرف‌هاى شما را فراموش مى‌كنند
كارهاى شما را فراموش مى‌كنند،
ولى احساسى را كه در آن‌ها
ايجاد كرده‌ايد
هيچ‌وقت فراموش نمى‌كنند...


2019/12/09 - 15:39 در واسه دل خودم