قسم به صاحب قلم

که غیرِ غم رقم نزد....

2019/12/18 - 19:07 در دوستان قدیمی نایس فان