علائم طلاق عاطفی

_در تنهایی آرامش بیشتری دارند تا با همسرشان!
_عدم تمایل به گفتگو!
_ به جای توجه به خواسته های همسر به خواسته های خود، فرزندان و یا بقیه توجه می کنند!
_در قبال اعتراض به بی توجهی و سردی به راحتی مشکل را انکار می کنند!
_ ابراز محبت تا حدودی از زندگی حذف می شود2019/12/28 - 14:43 در متاهل ها