دخترا:
وای الان مهمون میاد من برم آرایش کنم نگن زشته
پسرا:
اوه الان كلّى مهمون میریزه خونمون برم توالت برینم یه وقت جلوشون نگوزم
2020/01/01 - 22:09 در تبسم پاییز