معلم همچون شمعی میسوزد و هوا را آلوده می‌کند
بیایید معلم ها را گاز سوز کنیم‌:))))
2020/01/01 - 22:09 در تبسم پاییز