كاش يوسف عباشو مينداخت رو من بعد كه برميداشت لاغر و خوش هيكل ميومدم بيرون ميگفتم:
با من چه كردي يا نبي؟؟
دنبه هايم كو؟؟=)))
2020/01/01 - 22:09 در تبسم پاییز