شما هنوز دعا می کنید خوشبخت شيد؟من دیگه جدیدا فقط دعا می کنم بیشتر از این بدبخت نشم
2020/01/01 - 22:11 در تبسم پاییز