حتی اون دایی مامانم که هر بار منو میدید میگفت سلام خوبی شوهر نکردی؟ ناامید شده فقط میگه سلام خوبی

2020/01/01 - 22:11 در تبسم پاییز