سه مرحله زندگی تو ایران:
۱- تولد
۲- اینجا دیگه چه جهنمیه
۳- مرگ
2020/01/01 - 22:13 در تبسم پاییز