معتقدم من یه نمونه آزمایشی از آفرینشم که خدا ببینه یه آدم تا کجا میتونه به هر چی میخواد نرسه و باز انقدر پررو باشه که به آیندش امید داشته باشه:))

2020/01/01 - 22:15