بعضے حرفا از جنس پلاستیڪ؏ ؛
سیصد سال طول میڪشھ
تا توے قلبتــ تجزیہ بشہ ...????????

2020/01/09 - 11:04 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
24_elham

{-35-}

1398/10/20 - 00:11 ·