مهم نیست کی هستی
یا هدفت چیه،
وقتی خیانت میکنی
یه "بی همه چیزی"
2020/01/10 - 00:11 در دوستان قدیمی نایس فان