زندگے مثل دیڪتہ نوشتنہ
مهم نیست
چندتا درست نوشتے
با تعداد اشتباهاتت
قضاوت میشے...
2020/01/10 - 00:25 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
mohammad-amin80

تازه خوش شانس باشی به توان قضاوت نشی....

1398/10/20 - 00:29 ·