بودنت را دوست دارم!

وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و به آغوشت سفت مرا مے فشارے

و وادارم مے کنے که به هیچ کس فکر نکنم جز تــــــو ... !!!
2020/01/12 - 18:33 در دوستان قدیمی نایس فان