زن ها زمانی تصمیم می گیرند،
تنهایی شان را پر کنند
که نگاهی تهِ تهِ دلشان را
خالی کرده باشد ...

JD
2020/01/15 - 06:25