ڪنارم که هَستی زمان هم دستپاچه می شود
عقربه ها دو تا یکی میپرند
اما همین که می روی!
تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرند
لحظه های بی تو.
2020/01/19 - 23:40 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.jpg · 400x500px, 158KB
دیدگاه
mohammad-amin80

جایی نرفتم اینجام که دیوونه....

1398/10/30 - 00:14 ·
atiye

چلا....نیستی امشب

1398/10/30 - 00:25 ·
mohammad-amin80

حالا فرض بگیر رفتم ماموریت....

1398/10/30 - 19:13 ·
mohammad-amin80

حالا فرض بگیر رفتم ماموریت....

1398/10/30 - 19:13 ·
atiye

منم میام....خخخخخ

1398/10/30 - 19:15 ·
mohammad-amin80

میگن دختر بچه راه نمیدن....خخخ

1398/10/30 - 21:53 ·
atiye

لوووس میام جیبت باهات میام...خخخخ

1398/10/30 - 22:44 ·
mohammad-amin80

جیبم که فکر نکنم جات بشه... شلوار کردی میپوشم بیا برو توش....

1398/10/30 - 22:49 ·
atiye

خخخخ....هرجور هست منو باید ببری

1398/10/30 - 22:50 ·